• آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1
  • آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1

وکیل سفته در تهران

سفته حسن انجام كار

در قرارداد بين كارگر و كارفرما بايد بطور دقيق ذكر شود كه كارگر چه اعمال و اقداماتي را بايد انجام دهد. در اين‌صورت اگر كارگر مرتكب آن اعمال و اقداماتي شود كه طبق قرارداد از انجام آن‌ها منع شده است. كارفرما مي‌تواند، سفته‌اي را كه كارگر بابت حسن انجام كار به او سپرده است به اجرا بگذارد. کارفرما از آن محل، خسارت و يا ضرر و زيان وارد به خود را جبران كند.
حال اگر قراردادي بين كارفرما و كارگر وجود نداشته باشد و كارفرما اقدام به مطالبه مبلغ سفته حسن انجام كار نموده باشد. كارگر مي‌تواند در جلسه رسيدگي در دفاع از خود، همين مطلب را مطرح كند كه اصلا قراردادي وجود نداشته است. همچنین در آن قرارداد شرح وظايف كارگر، معين شده باشد. لذا به علت مجهول و مبهم بودن شرح وظايف كارگر؛ امكان مطالبه مبلغ سفته حسن انجام كار از جانب كارفرما وجود ندارد.
توصيه مي‌شود, كارگر زماني‌كه سفته‌اي را بابت حسن انجام كار به كارفرما مي‌دهد. عبارت جهت حسن انجام كار را بر روس سفته بنويسد. كارفرما بايد در نظر داشته باشد, چنين سفته‌اي در نزد او يك امانت است. با این‌حال نمي‌تواند بدون اثبات تخلف كارگر از انجام وظايفش طبق قرارداد ، مبلغ چنين سفته‌اي را مطالبه كند.

 

وکیل سفته

سفته ضمانت حسن انجام كار

سفته ضمانت حسن انجام كار، سفته‌اي است كه كارفرما، از كارگر يا كارمند خود بابت ضمانت يا تضمين جهت حسن انجام كار دريافت مي‌كند. مطلب مهمي كه بايد در مورد چنين سفته‌هايی مد‌نظر داشت، اين است كه حتماٌ بايد يك قرارداد كتبي بين كارگر و كارفرما وجود داشته باشد. وکیل سفته در تهران می‌گوید در يكي از بندهاي آن قرارداد، به تحويل اين سفته جهت حسن انجام كار از سوي كارگر به كارفرما، پرداخته شده است. بايد توجه داشت كه در اين قرارداد بايد بصورت شفاف، دقيق و صريح، به وظايف و تعهدات كارگر پرداخته شده باشد.
به اين‌صورت كه در قراردادی که وکیل در تهران تنظیم می‌کند به طور دقيق ذكر شود كه كارگر چه وظايف و اعمالي را موظف است كه انجام بدهد. اشاره شود كه در صورتي كه كارگر، اين وظايف و مسئوليت‌ها را انجام بدهد, مشکلی نیست. اگر در انجام آن وظايف به نحوي كوتاهي يا قصور ورزد، كارفرما مي‌تواند جهت جبران خسارت يا ضرر و زيان ناشي از عدم انجام وظايف كارگر اقدام نماید. کارفرما می‌تواند آن سفته‌اي را كه كارگر جهت حسن انجام كار به كارفرما سپرده است به اجرا بگذارد.