• آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1
  • آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1

وکیل ملک مشاع

وکیل ملک مشاع

وکیل ملک مشاع یکی از بهترین مشاوران در رفع و رسیدگی پرونده‌های مرتبط با قوانین املاک مشاع می‌باشد. گروه حقوقی دادورزان معین با داشتن بهترین و مجرب ترین وکلای خود سال‌هاست در زمینه وکالت املاک مشاعافراز – تصرف – دستور فروش و خلع ید پرونده های موفق را به سرانجام رسانیده‌اند.

سكونت يكي از شركاء ملک مشاعی به چه معناست؟
وقتي چند نفر در يك ملک،با يكديگر شريک هستند،به آن ملک، ملک مشاعی گفته می‌شود. درملک مشاعی دو نوع تصرف متصور می‌باشد. كه اين دو نوع تصرف، عبارتند از تصرف حقوقی و تصرف مادی.

وکیل ملک مشاع در تهران

هريك ازشركاء درملك مشاعی، برای تصرف حقوقی درملك مشاعی، نيازی به رضايت و اذن ساير شركای ملكی مشاعی ندارد. بنابراين اگرهريك از شركاء ملک مشاعی سهم خودش رابه ديگران بفرشد، اين انتقال صحيح است و هيچ نيازی هم به رضايت و اجازه ساير شركای ملك مشاعی نيست، اما اگر هريک ازشركای ملک مشاعی، قصد داشته باشد كه درملک مذكور سكونت یا زندگی بكند، بايد رضايت ساير شركای آن ملک مشاعی را جلب نمايد.

زيرا سكونت و زندگي درملك مشاعی، تصرف مادی به شمار می‌آيد و هيچ يک ازشركاء ملک مشاعی بدون اجازه و رضايت ساير شركاء حق تصرف مادی در ملك مشاعی را ندارد.

وکالت در امور ملک مشاع در تهران

مثال بارز اين موضوع را می‌توانيم دراملاک ورثه ای، مشاهده كنيم. به اين صورت كه وقتی شخصی فوت می‌كند و ملكی از او به جامانده است، هيچ يک از ورثه بدون رضايت ساير ورثه درآن ملک مشاع سكونت و زندگی و هيچ نوع تصرف مادی، انجام دهد حال اگر يكی از ورثه بدون رضايت ساير شركاء در ملك مشاعی، تصرف مادی، از جمله سكونت و زندگی انجام دهد، شركايی كه به تصرف او اعتراض دارند می‌توانند عليه او اقدام به طرح دعوا نمايند. دعوايی كه در چنين مواردی قابل طرح است دعوای خلع يد می‌باشد تا بتوانندحكم تخليه شريک را كه بدون رضايت ساير شركاء در ملک مشاع سكونت دارد اخذ نمايند.

وکیل ملک مشاع

وکیل دستور فروش ملک مشاع در تهران

البته برای طرح دعوای خلع يد نياز به وجود سند رسمی برای ملک مذكور می‌باشد. همچنين شريكی كه به سكونت شريک ديگر ملک مشاع اعتراض دارد می‌تواند از بابت سكونت شريک ديگر خسارت نيز مطالبه نمايد و اجرت المثل ايام التصرف شريک را كه بدون رضايت درملک مشاعی سكونت داشته است از او مطالبه نمايد. كه براي تعيين ميزان اجرت المثل و خسارت دادگاه با ارجاع موضوع به كارشناسی مربوطه ميزان اجرت المثل را تعيين نموده و حكم به پرداخت آن توسط محكوم عليه صادر می‌نماید

وکیل ملک مشاع - وکیل ملکی در تهران

آيا می‌توان انباری را به غير از ساكنان آپارتمان فروخت؟

این یک سوال رایج در زمینه بخش هایی از یک ملک مشاع  است. برای جواب این سوال نیازمند به شرح توضیحات هستیم.  
مالك آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عين حال، بخش هایی از ان مانند پاركينگ يا انباری را كه معمولا در سند تفكيكی دارای پلاك جداگانه ای نيست، به ديگری انتقال دهد.
طبق قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين نامه های اجرايی ،انباری يا پاركينگ جزء قسمت های مشترك آپارتمان نيست.  و از قسمت‌های اختصاصی آپارتمان محسوب می‌شود.

بايد يادآور شد به دليل آنكه پاركينگ يا انباری از لوازم و ملحقات آپارتمان است، نمی‌تواند مالك مستقل داشته باشد. بنابراين فروش انباری يا پاركينگ با روح قانون تملك آپارتمان‌ها كه از قواعد امره است، سازگاری ندارد. همچنين در صورتی كه به طورمثال، خريدار آپارتمان راضی شده باشدكه آپارتمان را بدون پاركينگ يا انباری معامله كند باز هم مالك نمی‌تواند آن ها را به غير از مالكان آن مجموعه بفروشد.

ارسال نظر

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات