• آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1
  • آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1

وکیل خلع ید در تهران

وکیل خلع ید در تهران اگر ملك مورد نظر آپارتماني باشد مواردي از قبيل خدمات آپارتماني، متراژ، مصالح بكار رفته درآن را در نظر مي‌گیرد. در طرح دعواي خلع يد وکیل ملکی در تهران بايد توجه داشته باشد كه آغاز تصرف متصرف در آن ملك بايد غير قانوني بوده باشد. در این‌صورت می‌توانيم توسط وکیل خلع ید در تهران عليه او دعواي خلع يد را مطرح كنيم به عنوان مثال موجر عليه مستاجر نمي‌تواند دعواي خلع يد را مطرح كند.
لازم به ذكر است كه در ضمن طرح دعواي خلع يد، مي‌توانيم اجرت‌المثل ايام تصرف غاصبانه را نيز از متصرف بخواهيم همچنين اگر مورد تصرف زمين باشد و متصرف در آن زمين، اقدام به ساخت بنا و يا كاشت درخت، كرده باشد، مي‌توانيم ضمن دعواي خلع يد از بين بردن آن بنا و درختان را نيز از دادگاه مطالبه كنيم. در پايان بعد از صدور حكم خلع يد و قطعيت آن بعد از صدور اجرائيه، مي توانيم ملك خود را در تصرف خود قرار دهيم.

خلع يد و سندعادي
اگر شخصي ملك شما را به نحو غاصبانه به تصرف خود دربياورد،چنانچه سند رسمي داشته باشيد مي توانيد درخواست خلع يد او را از دادگاه داشته باشيد. حال اگر شما سند عادي داشته باشيد و قصد خلع يد شخص ثالث را از ملك خود داشته باشيد، ابتدا بايد دادخواست اثبات مالكيت را در دادگاه طرح كنيم و بعد از اينكه مالكيت شما بر آن ملك كه سند عادي آن به نام شما مي‌باشد،اثبات و احراز شد و در اين خصوص،حكم مبني بر اثبات مالكيت را گرفتيم،به موجب آن حكم،اقدام به خلع يد ديگري از ملك خود بكنيم .بنابراين با اين روش مي توان نسبت به املاكي كه سند مالكيت آن رسمي نيست و داراي سندعادي مي‌باشد نيز،دادخواست خلع يد را مطرح كرد.

دعواي خلع يد

طرح دعواي خلع يد صرفا در اموال غير منقول امكان‌پذير است. اموال غير منقول اموالي هستند كه قابل جابجايي نيستند, مانند زمين و آپارتمان و اموال منقول اموالي هستند. آن‌ها مانند اتومبيل قابل جابه جايي نيستند, براي اينكه بتوانيم دعواي خلع يد را در مورد ملكي خارج كنيم حتما بايد مالك رسمي آن ملك باشيم.

در دو حالت يك شخص مالك رسمي يك ملك شناخته مي‌شود:
1-زماني كه سند رسمي براي آن ملك به نام شخص موجود باشد.
2-زماني كه به موجب حكم دادگاه مالكيت رسمي شخص بر آن ملك اثبات شده باشد.
وکیل حرفه ای در تهران توجه دارد كه زماني مي‌توان دعواي خلع يد را عليه شخصي مطرح كرد. آن شخص بدون اجازه يا بدون مجوز يا به طريق غير قانوني بر ملك‌ها تصرف پيدا كرده باشد. در چنين حالتي از دادگاه مي‌خواهيم كه با صدور حكم خلع يد به تصرف غير قانوني آن شخص پايان دهد. در مورد دعواي خلع يد دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد. هزينه دادرسي براساس ارزش منطقه‌اي ملك در زمان ثبت دادخواست محاسبه مي‌شود. محاسبه ارزش ارزش منطقه‌اي ملك در دفتر خدمات قضايي اعلام مي‌شود.