• آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1
  • آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1

انکار، تردید و ادعای جعل نسبت به سند

انکار، تردید و ادعای جعل نسبت به سند

انكار، ترديد و ادعای جعل نسبت به امضاء، اثر انگشت و محتوای اسناد:

انکار، تردید و ادعای جعل نسبت به سند عبارت است از اينكه شخصی امضاء و يا اثر انگشتی را كه در ذيل سندی است. و به وی نسبت می‌دهند.

وکیل جعل سند در تهران

متعلق به خودش نداند و آن را نفی كند. بايد توجه داشت كه اشخاص فقط می‌توانند امضاء و اثر انگشتی راكه به شخص خودشان، نسبت داده شده است. مورد انكار، قرار دهند. وکیل حرفه ای در تهران می‌گوید نمی‌توانيم امضا يا اثر انگشتی را كه به شخص ديگری، نسبت داده شده است, مورد انكار قرار دهيم. مطلب ديگر در مورد انكار اين است كه صرف اينكه شخصی، امضاء يا اثر انگشتی را كه در سندی به او نسبت داده شده است. از خود نفی نمی‌كند، كافی است.

يعنی برای انکار، تردید و ادعای جعل نسبت به سند هيچ نيازی نيست كه شخص منكر،‌ بابت انكار امضاء يا اثر انگشت خود،‌ دليل و مدارک، ارائه دهد.

در فقه نيز اين قاعده به اين صورت آمده است كه نافی را نفی كافی است. حال اگر شخصی بخواهد كه امضاء يا اثر انگشتی را كه متعلق به شخص ديگری است. نفی كند، لازم است كه نسبت به آن امضاء يا اثر انگشت، اظهار ترديد نمايد. به عنوان مثال شخصی فوت می‌كند. و مدتی بعد شخصی بر عليه ورثه، اقامه دعوا می‌كند.

انكار، ترديد و ادعای جعل

مستند ادعای خود را، سندی معرفی می‌كند كه مدعی است. امضای شخص متوفی در ذيل آن است. حال اگر ورثه، اين امضاء را متعلق به پدر خود ندانند و انتساب آن را به پدر خود، قبول نداشته باشند. می‌توانند نسبت به آن امضاء، اظهار ترديد نمايند.

البته بايد اين نكته را مدنظر قرارداد كه انكار و ترديد فقط نسبت به اسناد عادی، امكان پذير می‌باشد. يعنی نسبت به سند رسمی، انكار و يا اظهار ترديد، امكان پذير نمی‌باشد. حال اگر بخشی از يک سند رسمی، از نظر شما قابل قبول نبود. می‌توانيد نسبت به آن سند، ادعای جعل كنيد. البته ادعای جعل، فقط منحصر به اسناد رسمی نيست و در مورد  اسناد عادی هم، امكان پذير است. جعل اسناد، به طرق مختلف، امكان پذير است. از جمله تحريف مطلب، خط زدن نوشته، اضافه كردن واژه به سند، ساختن سند، تغيير مضمون سند و …

مطلب مهمی كه در مورد ادعای جعل و تفاوت آن با انكار و ترديد، بايد در نظر داشته باشيم. اين است كه طبق قاعده كلی، البته علی المدعی، شخصی كه ادعای جعلی بودن سندی را مطرح می‌كند. بايد با آوردن دليل و مدرک، اين ادعای خود را اثبات كند. يعنی بار اثبات جعل مدرک، برعهده مدعی جعلی بودن مدرک می‌باشد.

ارسال نظر

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات